Istentisztelet és szertartások

Istentiszteletek és szertartások

A test, a Lélek, és a Szellem egysége megteremti a belső békét,

a harmóniát, amely az Isten Országához visszavezet.

Az az ember képes igazán szeretni, aki Isten Országát megtalálta a Szeretet által.

Egyház legfontosabb szolgálatát, az Ige hirdetését nem pusztán a templomok falain belül végzi,

hanem különböző szolgálati területeken.

Jzus_a_pusztban

Istentiszteletünk és szertársaink célját Jézus példájára két szélsőség között jelöljük ki: az egyik a szertartási formalizmus, mely a ceremóniáknak nagy szerepet biztosít, sőt az egész vallásos életet a szertartások (szentségek) gyakorlásában jelöli meg; a másik pedig a racionális gondolkodás elve alapján, modernebb értékkeresztényi hitgyakorlás

A két szélsőség között állva azt valljuk, hogy a szertartás szükséges, de nem egyedüli és kizárólagos eszköze az üdvösségnek.

A szertartások nem arra valók, hogy gépiesen közvetítsék az isteni kegyelmet és az ezzel összekötött üdvösséget, amint liturgiái szaknyelven mondjuk: nem opus operatum jellegőek. A szertartások nem csatornák, amelyeken át gépiesen közvetítődik Isten kegyelmi ereje, hanem amint káténk mondja: kötelességeinkre figyelmeztető eszközök, hogy általuk Jézus példája követésére és a jó cselekedetek gyakorlására buzduljunk.

Mi az ún. értékkereszténység álláspontján vagyunk.

Szabadkeresztény gondolatrendszerünkben az ember szellemi és jellemi megváltoztatását tartjuk szem előtt. Jézus is ezt akarta. Ezért élt, tanított, lángolt és ezért halt meg a keresztfán, hogy máig ható példát állítson elénk, miképpen kell emberi természetünk nagyszerű eszményeit megvalósítani, más szóval nemesíteni, emberré válni.

A szertartások nem készen hozzák ezt a nemesedést, hanem csak segítenek ennek elérésében. A szertartás ennélfogva nem lehet cél, csupán eszköz, út a cél felé. Az eszközt pedig soha nem szabad a céllal felcserélni.

Elsődleges és döntő feladat az embereknek a tanítvánnyá nevelése, és csak e feladat teljesítése után, mint ennek külső kifejezése következhetik a szertartás. Első tehát a nevelés, s az után jöhet a szertartás, mely ábrázol egy szellem-erkölcsi folyamatot, de nem helyettesíti. Innen következik, hogy a szertartás önmagában senkit sem üdvözít.

Az emberi tudat, a valláserkölcsi átalakítására irányuló erőfeszítése tevékenység nélkül semmit sem ér!

A szertartás tehát nevelő eszköz út Jézuson keresztül a tökéletesség felé, Isten felé, az Ő országa felé. Célja kifejezni, ápolni, fokozni, teremteni, építeni az emberben a hívő tanítványt, a Jézusi Embert.

Hatni az értelemre, a szívre és az akaratra egyaránt;

munkálni a keresztény személyiség kialakulását az emberben hit által és értelem által.

Emlékeztetni Jézusra, figyelmeztetni az Evangéliumban lefektetett kötelességeinkre, buzdítani Tanítómesterünk követésére.

Ima, imádkozás

Az imádság élő víz, amellyel szomjúságát csillapítja a lélek. Az imádság lelki lélegzés. Amikor imádkozunk, a Szent Lelket lélegezzük be, mert a Szent Lélekben imádkozunk

Így minden egyházi imádkozás a Szent Lélek lélegzése,

lelki levegő a világossággal együtt, lelki tűz, lelki táplálék és lelki ruházat.

Amikor imádkozol az Úrhoz, szíved szemeivel nézz magadba, a tulajdon lelkedbe: az Úr ott van, gondolataidban és szíved igaz rezdüléseiben, de rajta kívül is mindenütt. Közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben, nemcsak az égben és az alvilágban.

Az Isten igazság, ezért imádságomnak igaznak kell lennie, miként az életemnek is.

Az Isten világosság, imádságomat a lélek és a szív világosságából kell felajánlanom.

Az Isten tűz, imádságomnak és életemnek is lángolónak kell lennie.

Az Isten szabad, ezért imádságomban szabadon kell kiöntenem szívemet.

Micsoda gazdagsága ez az emberi léleknek! Imádság által elérhetem az Istennel való egyesülést, és Ő nálam időzik.

Az ima Istennel való személyes kapcsolatunk élményeinek emberi szavakban való kifejezése.

Az embernek olyan imára van szüksége, mely az Ő sajátos hitélményét fejezi ki.

Minthogy ez az élmény egyéni, az imádságnak is többé-kevésbe egyéninek, azaz szabadnak kell lennie.

Mi a Fény és Szeretet Egyháza, Szabad Keresztény Egyház tagjai,

kötetlen imádkozásnak vagyunk a hívei.

A klasszikus imai formákhoz sem ragaszkodunk mereven. Imáink szerkezeti menete hitélmény lélektani kifejezésének az útját igyekszik követni.

Úgy imádkozunk, ahogyan a lélek adja nekünk imádkozni.

Imáinkban a gyülekezet lelki állapotát, szükségérzetét, lelkiismereti, Isten utáni vágyakozását igyekszünk kifejezni.

Vallomásainkban nem annyira a bűnt, az elesettséget,

mint inkább a megjavulás, felemelkedés lehetőségét hangoztatjuk.

Imáink hangulata pozitív, építő és optimista hangulat. Isten és ember hasonlényegűségét,

az Istenhez hasonlókká való válásunk lehetőségét szeretjük hangsúlyozni.

Istenhez úgy fordulunk, mint szerető jó atyához a bízó lelki gyermek.

Kéréseink tárgya nem a vágy, vagy szükségérzet konkrét tárgya,

hanem olyan személyes képességek, melyekkel óhajunk tárgyát elérhetjük, megvalósíthatjuk.

Imádkozunk egymásért, családunkért, egyházunkért, hazánkért és a világ békéjéért.

Egyéni imádkozásunkban segítséget nyújtanak az imakönyvek is.

Hozzád jöttünk Óh nagy Isten, Imánk hozzád vezet!

Te alkotád hatalmaddal a földet s az eget.

Hogy megtartottad életünk és minden jót adtál nekünk,

hálaimánk ím felzendül, s az égbe fel hozzád repül. Ámen.

Reggeli imádságaink

Elmúlt az éj, felkelt a nap, Jó Istenem én áldalak.

Velem voltál, megőriztél, Hatalmaddal körülvettél.

Ha velem vagy s enyém maradsz, Munkámhoz új erőt, Te adsz.

1.Jó Istenem felébredtem, Te őrködtél én felettem,

Köszönöm, hogy megtartottál, Hogy felettem virrasztottál.

Óvj meg ma is szent kezeddel, Szent kezedből ne eressz el

Vedd oda mind, aki szeret, Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen!

2.Hozzád fohászkodom, Nagy Isten, Jó Atyám!

Te őriztél engem homályos éjszakán.

Vezesse szent kezed ma is gyermekedet,

Hogy el ne tévesszem igaz ösvényedet! Ámen.

3. Jó Istenünk, Édes Atyánk, legyen gondod ma is reánk. Ámen.

4. Atyám őrizz e napon, hogy ne legyen semmi bajom. Ámen.

5. Jó Istenem, hála neked s köszönet, hogy az éjjel megőriztél engemet.

Mint madárka ébred vidám dalával, úgy köszöntelek hálaadó imával. Ámen.

6. Ki az elmúlt éjjel vigyáztál mireánk,

védj meg ma is minden rossztól Istenünk, jó Atyánk. Ámen.

Étkezés előtti imádságaink

1. Jézus Krisztus légy vendégünk, Álld meg, amit adtál nékünk. Ámen.

2. Jó Istenünk, Édes Atyánk, tekintsél le most mireánk,

Ételünket álld meg kérünk, És adj jó étvágyat nékünk. Ámen.

3. Jézus Krisztus, ki ételt adsz nekünk, szenteld és álld meg a mi eledelünk.

S akik szerzik a mi kenyerünket, álld meg a mi kedves szüleinket. Ámen.

Imádságunk szülőkért, nagyszülőkért

1. Istenem teremtőm, hallgasd meg imámat, álld meg minden jóval, apámat, anyámat.

Segítsd őket Atyám, hogy fölneveljenek, hogy majd jóságodra én is méltó legyek. Ámen.

2. Kezem imára kulcsolom, és tehozzád fohászkodom. Oh, hallgasd meg imámat,tartsd meg apámat, anyámat. Ámen.

3. Szeress engem, jó Istenem, szül?imet tartsd meg nekem. oltalmazzad családunkat, áldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Ámen.

4. Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok, lábaidnak zsámolyához borulok.

Annyi érzés van picinyke szívemben, oh, hallgass meg én jóságos Istenem.

Arra kérlek h? imámban téged, jó szüleim áldva, védve legyenek.

Arcaikon gond se lesz, ha akarod, tartsd felettük áldva véd? szent karod.

Házunk legyen békességnek szent háza, földi jóval, lelki jóval megáldva,

Kicsiny hajlék, de imaház is lehet, ajkainkon emlegetve szent neved. Ámen.

5. Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat, kedves nagyanyámat, oly nagyon szeretem!

Álld meg őket minden jóval, édes jó Istenem. Ámen.

6. Hol hit ott szeretet, hol szeretet ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen.

Ima vallásóra kezdetén

Mennyei jó Atyám, világosság Atyja, kezed a nap útját bölcsen igazgatja.

Egyengesd, igazgasd, lelkemnek útját is hintsd rá bölcsességed csillagsugarát is. Ámen.

Esti imádság

1. Én Istenem, Jó Istenem, Becsukódik már a szemem.

De a tied nyitva Atyám, amíg alszom vigyázz reám.

Vigyázz kedves szüleimre, meg az én szeretteimre,

Mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

2. Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom.

Kérlek, édes jó Atyám, viselj gondot én reám. Ámen.

3. Szereteted égi Atyám, Oltalmazzon az éjszakán.

Szent kezedet tartsd felettünk, hogy békében pihenhessünk. Ámen.

4. Este van már, pihenőre térek, tőled csendes, édes álmot kérek.

Jó éjszakát, apámnak, anyámnak, dicsőség az ég és föld Urának. Ámen.

5. A vett jókért hálát adva most aludni térek, ha vétettem Jó Istenem, bocsánatot kérek. Ámen.

6. Gondviselő Jó Istenem, amíg alszom te légy velem. hogy bánat, baj elkerüljön. s testem, lelkem felüdüljön. Ámen.

Étkezés utáni imádság

1. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.

2. Ételt, italt te adtál nekünk, hála legyen Jó Istenünk. Ámen.

3. Ételt, italt adtál nekünk, Édes Atyám, Jó Istenem, Gyermekedet el nem hagyod, jóságodért hálát adok. Ámen.

Templomba menéskor

1. Ím beléptem szent házadba, Szent Egyházam templomába,

Én Istenem légy itt velem, erősítsd meg gyönge hitem. Ámen.

2. Segíts Atyánk, jó Istenünk, hogy hozzád, felemelkedhessünk. Igéd által épülhessünk, jó munkára felserkenjünk. Ámen.

Templomból való kijövetelkor

1. Hála neked jó Istenünk, Hozzád felemelkedhettünk,

Törvényed által épülhettünk, vezesd jóra a lelkünket, szeretetre a szívünket,

Jó munkára életünket. Ámen.

Imádkoztam Jó Istenem, hogy el ne hagyj soha engem.

Most már szépen hazamegyek, óh, hallgasd meg kérésemet. Ámen.

Iskola előtt

1. Édes Atyánk, jó Istenünk, munkánkban ma is légy velünk. Ámen.

2. Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

Adj minekünk segítséget, hogy tanuljunk sok jót, s szépet. Ámen.

Iskola után

1. Áldunk téged jó Istenünk, most midőn hazamegyünk,

Mert munkánkat jól végeztük, szívünket, lelkünket műveltük.

Add, hogy amit megtanultunk, otthon is meglássák rajtunk,

Jó szüleink örömére, szent neved dicsőségére. Ámen.

 Jó Istenünk édes Atyánk, te vigyáztál most is reánk.

Jóságodért hálát adunk, ígérjük, hogy jók maradunk. Ámen.