Szabad keresztényi hitvallás

 

                                                                                 A keresztény hit Istenben való bizalmat jelent

 

1. A vallásos hit azt jelenti, hogy Isten szeret,.
Az életben sok minden bizonytalan.
Aki hisz Istenben, az szilárdan áll a lábán, megfogódzott Istenben.

2. A vallásos hit azt is jelenti, hogy elfogadom a hit igazságait.

– Akiben megbízom, annak adok a szavára. Bízom Istenben, elhiszem, hogy jót akar tenni nekem.
Odafigyelek az üzenetére és elfogadom az igazságokat, amelyekre az Egyházban tanít minket.

3. Vallásos hitünk igazságait hitvallásunk, a Hiszekegy foglalja össze.

– A Hiszekegy: imádság.

A keresztény ember nemcsak Istenről, hanem elsősorban Istennel beszél.
Imádság nélkül bizony meggyöngülne és elfogyna a hitünk.

– A Hiszekegy: tanítás. Összefoglalja mindazt, ami az Egyház hite.

 
Hitünk lépcsőfokai:

1. Hiszem Istent (vagyis: hiszem, hogy Ő van).

2. Hiszek Istennek (vagyis: hiszem, hogy Ő szól).

3. Hiszek Istenben (vagyis: hiszem, hogy szeretete ma is átölel, és rábízom magam).

Hiszem Istent
Isten_szeretete
1. Felfedezem Istent a világban. – Megcsodálom a hegyeket, a folyókat, a természetet. Ez nem lehet magától. Valaki alkotta.

2. Felfedezem Istent önmagamban. – Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik… Örülök, hogy a szüleim egymásra találtak. Tudom: szerelmes szeretetükből születtem. Szeretetre, boldogságra vágyom. Szívem tele van törekvéssel a szép és a jó iránt. Én is képes vagyok szeretni, gondolkodni. Tényleg csoda vagyok. Ez sem lehet magától. Mindezt valaki belém ültette.

3. Ha van alkotás, van alkotó is. – Hiszem, hogy van Valaki, aki a Kozmoszt, világmindenséget alkotta és az embert megteremtette. Isten… Nem látható, de fölismerem nyomait az engem körülvevő világban és saját életemben.
Hiszek Istennek

Mert Ő szólt az emberekhez.

Jzusi_Ima

1. Isten üzenete a Bibliában, vagyis a Szentírásban van leírva. – A Szentírás két fő része: az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetségben a Tízparancsolat foglalja össze Isten akaratát, és a boldog élet útját mutatja meg az embereknek. Az Újszövetség az Úr Jézus életét és tanítását tartalmazza.

2. Mi is az Isten üzenete? – Az üzenet lényege: Isten szereti az embert. Emberszerető a mi Istenünk. Aki ezt az üzenetet meghallja és szívébe vési, az maga is szeretetben igyekszik élni.

3. Elfogadom Isten üzenetét. – Igent mondok Isten megszólító szeretetére. Tudom: övé vagyok. Az Ő szavára építem életemet, mert amit mond, az biztosan igaz. Szükségem van a tanítására, hogy boldog legyek. Hiszek Istennek. A balga ember homokra építi a házát. Egy ideig áll az épület, de ha jön az ár, ha süvölt a szél, a ház összedől. Az okos ember sziklára építi a házát. Jöhet eső és fújhat szél, ez a ház erősen áll. – Lehet építkezni homokra is, csak nem érdemes…
Hiszek Istenben
Jzus_Krisztus.menynek_s_fldnek_ra
1. Hiszem, hogy Isten ma is megszólít. – Isten nemcsak megteremtette az embert. Nemcsak szólt hozzá egyszer, valamikor, régen. ? ma is szól és velünk van. Ma is nevünkön szólít, tenyerén hordoz valamennyiünket.

2. Tudatosítom hitem lépcsőfokait. – Nem állok meg az első, sem a második lépcsőfoknál.

3. Értelmemmel elfogadom, hogy Isten létezik. – Üzenetében felfedezem a szeretetét. – Imádságomban én is szólok hozzá. Szívemmel rábízom az életemet. Tudom: jót akar nekem. Ezért úgy akarok élni, ahogyan Ő kéri tőlem.

 

Az egy Isten: Szentháromság

Szenthromsg

1. A sok-sok ezer évvel ezelőtti sokistenhittel szemben a Bibliából tudjuk, hogy egy Isten van.A zsidó és a keresztény vallás a világ legnépszerőbb monoteista vallásai.

2. Amikor keresztet vetünk, mégis három ujjunkat tesszük össze. Azt jelezzük ezzel, hogy Isten: Atya és Fiú és Szentlélek. Ez a Szentháromság titka.

3. A Szentháromság egység, tökéletes szeretetközösség. Ezt soha nem érthetjük meg tökéletesen, mert az Isten mindig titok marad az ember számára. Sok mindent elmond magáról, de teljesen soha nem ismerhetjük meg. Templomainkban a háromágú gyertya egy tőből fakad, de a fénye három. Egy, ugyanakkor három… A Szentháromság titkát jelképezi.

Hiszek az Atyában

Isten_

 

 

1. Isten neve. – Az Ószövetségi Szentírásból ismerünk egy nagy vezért, egy prófétát: Mózest. Mózes egy alkalommal égő csipkebokrot látott a pusztában. A csipkebokor lángolt, de nem égett el. Mózes közelebb ment, és hangot hallott: Vedd le a sarudat, mert szent a hely, ahol állsz. – Isten szólt Mózeshez. A nevét is közölte. Ő Jahve. A Jahve szó azt jelenti magyarul: Ő aki van, Ő aki veled van.

2. Isten örök. – Első hallásra talán furcsa, hogy Isten neve: Aki van, Aki veled van. Valójában nagyon is kifejező ez a név. Ami van, annak oka van, egyedül Isten az, aki magától van. Nem született és nem teremtette senki. Öröktől fogva van és örökké lesz. – Minden elmúlik egyszer. Egyedül Isten örök. Ez az örök Isten megszólítja az embert.  nemcsak van, nemcsak önmagában él boldogan, hanem: velünk van. Keresi és szereti az embert.

3. Isten mindenható. – Ez azt jelenti, hogy mindent meg tud tenni. A mi Istenünk a mennyben és a földön, amit akar, mindent végbevisz. Isten teljesen a világ fölött áll; egészen más, mint amit mi elgondolunk róla. Ezért szent.
Mennynek és földnek Teremtője

Jzus_az_l_Isten_fia
1. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. Ezek a Biblia első szavai. Isten szólt: legyen Ő, és lett. Ő alkotta a világosságot, a vizeket és a szárazföldet, az égitesteket, a növényeket és az állatokat. Végül megteremtette az embert. És látta Isten, hogy jó mindaz, amit alkotott.

2. Saját képére és hasonlóságára teremtette az embert. Ez azt jelenti, hogy: az ember a többi teremtmény fölött áll. Az ember a teremtés koronája. A világban a legértékesebb. Test és lélek. Értelme és szabad akarata van. Isten iránti vágya a szívébe van írva. Vonzza az isteni jóság, de dönthet a rossz mellett is. Isten az emberre bízta a világot.

3. Az élet Isten ajándéka. Akkor élünk helyesen, ha tudjuk: teremtmények vagyunk. Ezért: Hála tölti el szívünket a jó Isten iránt. Tiszteljük és szeretjük Isten képmásait: egymást. Felelősen szeretjük a természetet és gyógyítjuk a föld sebeit. A hitvallásunkban az is szerepel, hogy hiszek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. Isten láthatatlan teremtményei az angyalok.


Hiszek Jézus Krisztusban – Jézus Krisztus az Úr

Jzus_a_megvlt
1. Jézus. A Hiszekegy leghosszabb része arról beszél, akit a legjobban ismerünk. A második isteni személyről, a Fiúról szól. A Fiúisten lett emberré. A Hiszekegyben ezért elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat Jézusról. El?ször születéséről, szenvedéséről, tanairól, haláláról, feltámadásáról szólunk. Utána arról, hogy visszatért a mennyei Atyához, és hogy várjuk második eljövetelét.

2. Jézus a Krisztus: Isten megígérte az embereknek, hogy küldöttje eljön majd hozzájuk. Az emberek nagyon várták az eljövendő küldöttet, akit zsidó nyelven Messiásnak, görög nyelven pedig Krisztusnak hívtak. A régen várt küldött a názáreti Jézus. Ezért a neve: Jézus Krisztus. A Krisztus szó fölkentet jelent.

3. Jézus Krisztus az Úr. Jézus követői először így vallották meg hitüket: Jézus Krisztus az Úr. Az úr szó itt nem udvarias megszólítást vagy gazdag embert jelent. Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus mindenek Ura. Jézusban maga Isten látogatta meg népét.

Emberré lett

Jzus_flreszllt_Ember

1. Isten egy fiatal názáreti lányt választott ki, hogy az Úr Jézus édesanyja legyen. Gábor arkangyalt küldte el hozzá. Szűz Mária igent mondott Isten tervére. A Szentlélek erejéből Mária szíve alatt elkezddött az Úr Jézus élete.

2. Karácsony. Augusztusz császár népszámlálást rendelt el. Máriának férjével, Józseffel együtt Betlehembe kellett mennie. Itt született meg Jézus. A királyok királya, a világ Üdvözítője egy barlangistállóban jött a világra.

3. Jézus első látogatói egyszerű pásztorok voltak. Angyali jelenés közölte velük: megszületett az Úr, a Krisztus! – Az első karácsony szereplői a napkeleti bölcsek is. A Jézusnak hozott ajándékuk jelképes. Aranyat hoznak a Királynak, tömjént az Isten Fiának, mirhát a szenvedő szolgának.

Jézus tanít  milyen az Isten?

Jzus_a_Tant
Jézus a tanítást 30 éves korában kezdte. Úgy tanított, hogy mindenki megértse.

Gyakran mondott példákat és történeteket. Azt mondták róla: Ember így még nem beszélt , mert amit mondott, az elgondolkodtatta és szívük mélyéig megérintette az embereket.

A milyen az Isten? – kérdésre az Úr a tékozló fiú példabeszédével válaszolt, melynek tanulsága: Isten a szeretet Istene. Elenged és hazavár. Ha eltávolodunk tőle, koldussá leszünk. Csak nála vagyunk igazán otthon.

Jézus imádkozni is tanított minket: az imádság bensőséges beszélgetés, amelyben bizalommal fordulunk a jó Istenhez. – Jézus így szólította imádságában a mennyei Atyát: Abba. Magyarra nehéz lefordítani ezt a kifejezést, az Úr Jézus anyanyelvén ez a szó az édesapa legszebb, egészen bensőséges megszólítása.

Amikor Jézus tanítani kezdett, tanítványokat hívott maga köré. Tizenkettőt külön is kiválasztott, és apostoloknak, vagyis küldötteknek nevezte el őket. Közülük Pétert, Jakabot és Jánost említi leggyakrabban az evangélium.

Mire tanít minket Jézus? Arra, hogy hogyan éljen az ember: a főparancs szerint az ember életének legfőbb törvénye a szeretet. Így hangzik: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.“

A gyógyító Jézus

Jezus_a_gyogyito_05-

 

Isten ígérete szerint a Messiás eljövetele azt jelenti: elérkezett Isten országa, Isten uralma. Ennek jele az is, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket.

Az evangéliumok lapjain gyakran olvashatunk arról, hogy az Úr Jézus gyógyít. Akik hittel fordulnak hozzá, azoknak visszaadja az egészségét.

Hatalma és szeretete vakok, sánták, süketek, leprások sokaságát gyógyítja meg.

Nemcsak testileg, lelkileg is lehetünk betegek. Jézus látja és gyógyítja azt is, aki szomorú, aki bánja a bűnét, aki tanácstalan.

Jézus gyógyításai jelek: Isten hatalmát, Isten országának nagyszerűségét jelzik. Ez az isteni uralom elkezdődött, de véglegesen az Úr Jézus második eljövetelével valósul majd meg.

– Mindnyájunk életében van betegség, szenvedés és halál, ezeket igen nehéz elviselni. Jézus gyógyító csodái utalnak arra, hogy a szenvedés egyszer megszűnik: Isten letöröl majd minden könnyet.
Isten szeretetének elutasítása megrontja az emberek életét. Amikor bűnt követünk el, vagyis nem engedelmeskedünk Isten parancsának, eltávolodunk Istentől. Jézus azonban megmutatja nekünk azt is, hogy van a bűnből szabadulás.

Jézus megbocsát – és a megtérő bűnös új életet kezd. Jézus az ellenségeinek is megbocsát. – Amikor az Úr Jézust a Golgota hegyén keresztre feszítették, így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Legszebb imádságunk a Miatyánk. Az Úr Jézustól tanultuk. Ebben bocsánatot kérünk a bűneink miatt. Megígérjük, hogy mi is megbocsátunk azoknak, akik vétenek ellenünk.

Szűz Mária, az Úr Jézus édesanyja, Védőszentünk!

Fnyessg.szeretet

1. Mária, a názáreti lány. – Szűz Mária egy kis faluban, Názáretben élt. Menyasszonya volt egy József nevű ácsnak. Gábor arkangyaltól tudta meg, hogy Ő lesz a Messiás édesanyja. Eleinte nem értette, hogyan történhet ez. Isten tervére azonban igent mondott

2. Mária, az Úr Jézus édesanyja. – Amikor Jézus 30 éves lett, elhagyta a családi házat, és tanítani kezdett. Édesanyja, amennyire tehette, szerető gondoskodással követte a fiát. Nagypénteken fájdalmas szívvel állt ott Jézus keresztje alatt.

Az Úr Jézus gondoskodott édesanyjáról: János apostolra bízta őt. Szűz Mária pedig minden kereszténynek édesanyja lett.

3. Mária, Istenszülő. – Jézus Krisztus az Isten Fia. Ezért édesanyját, Szűz Máriát az Egyház így nevezi: Istenszülő. Különleges tisztelettel övezzük őt. Ünnepeket szentelünk neki, és imáinkban segítségét kérjük.

– Szűz Mária különösen kedves a mi magyar népünknek: Boldogasszony Anyánknak szólítjuk őt, amióta Szent István király ezer évvel ezelőtt neki ajánlotta hazánkat. – Nagyon szeretik és tisztelik a Szűzanyát a magyar görög katolikusok is. A máriapócsi templomunkban háromszor könnyezett az Istenszülő Szűz ikonja. A pócsi búcsúkon évente ma is több tízezer ember imádkozik együtt.

Megfeszíttetett miérettünk

Utols_Vacsora
1. Az utolsó vacsora. – Nagycsütörtökön utoljára vacsorázott együtt Jézus tanítványaival. Ez Jeruzsálemben történt. Vacsora alatt kezébe vette a kenyeret és így szólt: Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd megfogta a kelyhet és azt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem. Végül pedig felszólította a tanítványokat: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!

2. Jézust elfogják. – A vacsora után mindannyian az Olajfák hegyére mentek. Jézus gyakran imádkozott itt. Júdás, az áruló odavezette a poroszlókat, akik elfogták Jézust. Félelmében még Péter apostol is megtagadta Mesterét.

3. Jézus halála. – Pilátus, a helytartó nem találta bűnösnek Jézust. Mégis megostoroztatta, majd pedig átadta őt a népnek. Kivezették Jézust a Golgotára, és ott keresztre feszítették. Amikor Jézus a keresztfán meghalt, a kivégzést vezető százados felkiáltott: Ez valóban Isten Fia volt!

Föltámadott harmadnapon

1. Az üres sír. – Jézus nagypénteken halt meg. Vasárnap reggel asszonyok mentek a sírjához. Azon tanakodtak, ki hengeríti majd el a követ a sziklába vájt sír ajtajáról. A kő azonban el volt hengerítve. A sírt üresen találták. Nagyon megijedtek. Eleinte az apostolok sem értették, mi történt.

2. Találkozások a feltámadt Jézussal. – A feltámadt Jézus húsvét vasárnaptól kezdve negyven napon keresztül többször megjelent övéinek. Megjelent Péternek, Jakabnak, Mária Magdolnának, együtt az apostoloknak, sőt egyszerre több mint ötszáz embernek is. Csatlakozott két, Emmauszba tartó tanítványhoz. A Genezáreti-tó partján külön beszélgetett Péterrel, aki háromszoros tagadását háromszoros szeretetvallomással tette jóvá.

3. A húsvéti ikonok. – Milyenek a húsvéti eseményt ábrázoló képeink? Milyenek a húsvéti ikonok?

Vannak olyan képek, amelyeken a sírból kilépő Krisztust látjuk. Az ikonokon is Krisztus áll középen, de úgy, hogy kézen fogja Ádámot, és fölemeli, vagyis kiemeli a halálból. Az ikon azt hangsúlyozza, hogy Jézus letiporta a halált, és feltámadásával mindnyájunknak életet ajándékozott.

Jézus Krisztus: ember és Isten

Valóságos ember: ugyanolyan kisgyermek volt, mint bármelyik más gyermek. Csecsemőként édesanyja gondoskodására szorult. Gyermekként szüleinek engedelmeskedett. Fiatalon ácsként dolgozott.

Amikor sokat gyalogolt vagy hosszan tanított, Ő is elfáradt, mint mindenki más,Ő is megéhezett és megszomjazott. Megrendült és könnyezett barátja halálakor. Szenvedett, amikor kínozták.

Így történik ez mindannyiunkkal.

Az Úr Jézus: ember, egy közülünk. Jézus Krisztus valóságos Isten: ő több mint ember. Úr a természet fölött, úr a betegség és a halál fölött. Csodái megmutatják: Ő nemcsak ember, hanem Isten is. Jézus legnagyobb csodája saját feltámadása. Ő isteni erejével a halált is legyőzte. Ezért valljuk: Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. ő az Istenember…

És fölment a mennybe

1. Jézus elbúcsúzik övéit?l. – Negyven nappal húsvét után Jézus azt mondta tanítványainak: Menjetek, tanítsatok! Vezessétek hitre a népeket! Ígéretet is adott: Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.

2. Jézus a mennybe megy. – Veletek vagyok… Ezek voltak Jézus utolsó szavai. Tanítványai nem látták többé. Az evangélisták azt írják: elvált tőlük és a mennybe mentő. Vagyis: Jézus visszatért az Atyához.

3. Jézus mennybemenetelének titka. – Jézus visszatért az Atyához. Általa minden embernek szabad útja nyílik Istenhez. – Jézus Krisztus a mi pászkánk. A pászka szó jelentése: átmenet. Krisztus a mi átmenetünk. Ő feltámadt, így mi is föltámadunk. Ő átment az Atyához, így mi is átmehetünk. Ahogyan húsvét éjjelén énekeljük: A halálból az életre, a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk…

És ismét eljövend dicsőséggel

1. Krisztus második eljövetele. – Az Úr Jézus biztosra mondta, hogy újra eljön. Dicsőséges második eljövetele bármelyik pillanatban bekövetkezhet. De azt is mondta: nem tartozik ránk, hogy tudjuk, mikor lesz ez. Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri – hangsúlyozta többször is az Üdvözítő.

2. Jézus ítélni jön. – Akik életükben szerették felebarátaikat, azoknak ezt mondja majd: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a nektek készített országot. Mert éheztem és ennem adtatok; szomjaztam és innom adtatok; vándor voltam és befogadtatok; beteg voltam és meglátogattatok.

– Akik életük során szeretetlenül viselkedtek másokkal szemben, azokhoz így szól majd: Távozzatok t?lem. Mert éheztem, de ennem nem adtatok; szomjaztam, de innom nem adtatok; vándor voltam, de be nem fogadtatok; beteg voltam, de föl nem kerestetek.

3. Aki szereti felebarátját, Jézust szereti. – Az ítéletkor a jók is, a gonoszok is csodálkoznak: Mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, Uram? És Jézus így válaszol: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.“

Virrasszatok! – Az evangéliumnak ez a felszólítása azt jelenti: úgy kell élnünk, hogy bármely pillanatban készek legyünk Krisztus ítélőszéke elé állni. Addig pedig becsületesen éljünk, dolgozzunk, szeressünk.

Országának nem lesz vége

1. Isten országa = Isten uralma. – Isten országa nem olyan terület, amelynek határai vannak. Isten országa, Isten uralma valójában történik. Ahol az emberek Isten és egymás szeretetében élnek, ott valósul meg: Isten uralma közöttünk van.

2. Hasonlít… – Az Úr Jézus Isten országáról hasonlatokat mondott. Szavai mindig arról szóltak, hogy Isten országa örömet, békét, nyugalmat, szívbéli gazdagságot, beteljesedést jelent. – Hasonlít Isten országa: a halásznak teli hálóhoz, a szántóvetőnek földben talált kincshez, a kereskedőnek igazgyöngyhöz, az éhes embernek királyi lakomához.

3. Országának nem lesz vége – Aki Istent és felebarátját szereti, Isten országát, Isten uralmát építi. Isten végleges és örök uralma Krisztus második eljövetelével valósul meg. Ennek az uralomnak, ennek az országnak soha nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben

1. Örömhírvétel ünnepe. – A Szentlélekkel találkozunk már az evangélium elején. A Szentlélek ereje árnyékozza meg Szűz Máriát, és így fogadja méhébe Jézus Krisztust, az Isten Fiát.

2. Vízkereszt ünnepe. – Jézus keresztelkedik a Jordán folyóban. A Szentlélek mint egy galamb jelenik meg fölötte, miközben az Atya szózata hangzik: Ez az én szeretett Fiam…

3. Pünkösd ünnepe. – Húsvét után ötven nappal, pünkösd ünnepén leszállt a Szentlélek az apostolokra is. Szélzúgás támadt és lángnyelvek jelentek meg az apostolok feje fölött. Ők pedig a Lélek erejében elkezdték hirdetni Jézus evangéliumát.

Az elevenítő Lélek

Ki a Szentlélek? A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt. A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.

A Szentlélek éltető, elevenítő Lélek:

1. A Szentlélek hasonlít a vízhez. – Adja, fenntartja, gazdagítja az életet.

2. A Szentlélek hasonlít a tűzhöz – Pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában ereszkedett az apostolokra. A tűz világít, melegít és gyújt. A Szentlélek megvilágítja értelmünket, átmelegíti és szeretetre hevíti a szívünket, felszítja a lelkesedésünket.

3. A Szentlélek hasonlít a szélhez. – Pünkösdkor szélzúgás is jelezte, hogy leszállt a Szentlélek. A szél titokzatos valami; nem látjuk, csak a hatását érzékeljük. Az Úr Jézus azt mondta: a szél ott fúj, ahol akar. A Szentlélek is titokzatosan működik: szinte észrevétlenül indít a jóra és osztja ajándékait.

Hiszek az Anyaszentegyházban

1. Az Egyház: Isten népe.

Senki sem sziget. Mi, emberek, valamennyien összetartozunk, közösséget alkotunk: családban élünk, iskolai, munkahelyi közösségbe tartozunk, egy falu vagy egy város lakói vagyunk, Magyarország a hazánk, együtt élünk a Föld nevű bolygón. Közösség az Egyház is, Isten népének közössége.

2. Az Egyházat nem az emberek találták ki, hanem az Úr Jézus alapította. Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus. A benne hívők az Egyház tagjai, akik hitben és szeretetben közösséget alkotnak.

3. Az Egyházat Anyaszentegyháznak is nevezzük, mert amint az édesanya életet ad gyermekeinek, gondozza, táplálja, szeretettel neveli ?ket, úgy az egyház anyai szeretete egész életünkön át kísér bennünket.

Az Egyház tulajdonságai: egy, szent, katolikus és apostoli

1. Az Egyház egy. – Egy az Isten. Egy az Úr, Jézus Krisztus, aki egy Egyházat alapított. Egy a Szentlélek, aki az Egyházat élteti.

2. Az Egyház szent. – Szent, mert az Úr Jézus önmagát adta érte, hogy megszentelje. Az Egyház tagjainak is arra kell törekedniük, hogy szentekké legyenek. (Ebben segítenek bennünket a szentségek. A szentségek látható jelek, amelyek láthatatlan módon Jézushoz kapcsolnak bennünket. Ezek a következők: keresztség, bérmálás, Eucharisztia, bűnbánat szentsége, házasság, betegek kenete, egyházi rend.)

3. Az Egyház katolikus. – A „katolikus“ görög szó, azt jelenti: egyetemes. Az evangélium üzenete egyetemes, vagyis minden embert megszólító. Az Egyház küldetése, hogy az örömhírt minden kor minden emberének hirdesse.

4. Az Egyház apostoli. – Az Úr Jézus apostolokat választott, és őket bízta meg az Egyház vezetésével. Az egyház tehát az apostolokra épül. Az apostolok utódai a püspökök, a püspökök munkatársai pedig a papok. Az Egyház legfőbb püspöke a pápa.

Hiszem az örök életet

1. A halál nem végállomás. – Aki megszületik, egyszer meg fog halni. Ez az élet rendje. Jézus feltámadása azonban utat nyitott számunkra a mennyei Atyához. A halál nem teljes megsemmisülés. Életünk folytatódik Istennél.

2. Hogy minden ember üdvözüljön… – A jó Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Vagyis: hogy a mennyországba kerüljön. Jézus a búcsúvacsorán azt mondta: Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.

3. A mennyország: részesedés Isten életében. – A Szentírásban azt olvassuk: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A mennyország, vagyis az üdvösség tehát maradéktalan, örökké tartó boldogság a jó Istennel.

A cél elvesztése: a kárhozat

1. Az üdvösség elveszíthető  – Az üdvösséget, vagyis az örök élet ajándékát az Úr Jézus mindenki számára megszerezte. Utat nyitott számunkra a mennyei Atyához. Ez az evangélium örömteli üzenete. Ezt az ajándékot azonban el lehet veszíteni. Isten akarja üdvösségünket, de senkit nem kényszerít rá.

2. A kárhozat: életünk céljának elveszítése. – Életünk célja, hogy Istent és az embereket szeressük, és eljussunk az örök életre. Ha valaki végleg visszautasítja Isten szeretetét, elvéti élete célját. Önmagát zárja ki Isten közösségéből és kárhozatra jut, vagyis a pokolba kerül.

3. A pokol: végleges elszakadás Istentől. – Egyedül a jó Isten tehet igazán boldoggá bennünket. A pokol igazi büntetés, mert az Istentől és szeretteinktől való örök elszakadást jelenti.

Amen

1. Az amen azt jelenti: bizony, úgy van, úgy legyen. Imádságainkat ezzel a szóval zárjuk le. Azt fejezzük ki vele, hogy elfogadjuk Isten üzenetét, és igent mondunk az Ő akaratára.

2. Akit szeretünk, azzal szívesen beszélgetünk. A keresztény ember nemcsak Istenről, hanem elsősorban Istennel beszél. Imádság nélkül bizony meggyöngülne és elfogyna a hitünk. A Hiszekegyet sem csak felmondjuk, mint egy leckét, hanem imádkozzuk. Az ament így a Hiszekegy végén a szívünk mondja ki.

3. A Hiszekegy összefoglalja mindazt, ami az Egyház hite. Hitünk tartalmát ismerjük és tanuljuk meg belőle. Ezért a hitvallás végén az áment nemcsak a szívünk, hanem az értelmünk is kimondja.