Kezdőlap

Isten Magasztos Szeretetével Üdvözöllek, Kedves Látogató!

SAM_0028

A vallástörténelem tanítása szerint tisztább valláshoz úgy jutottunk, hogy Isten küldött felvilágosult,

bölcs valláserkölcsi tanítókat, akik az értelemmel megegyezőbb, tisztább vallásos meggyőződésre vezettek.

Isten küldötteit prófétáknak, apostoloknak vagy vallásalapítóknak nevezzük.

Ilyen vallásalapító vagyok, magam is.

…amikor engem a Szentlélek imádságaim által

  megérintett, üdvösségre leltem az Ő üdvösségében!

Kiválasztottnak éreztem magam  arra, hogy pásztorként szolgáljam az Urat.

Adományokat  tegyek le az Ő oltárára, hirdessem az igét,  az Úr parancsait, jó és igaz útra tereljem a nyájait.

Mrku_Jnos_Andrs_2

1947-ben parasztcsalád gyermekeként láttam meg a napvilágot, Miskolcon. Szüleim keresztségben, hitben és szeretetben neveltek fel bennünket két testvéremmel együtt. Iskoláskoromban minden Szentmisén ministráltam, a szertartások alatt. Innen van a bennem lévő hitbeli elkötelezettség. Negyven éve, katolikusi elkötelezettségemből, Isten színe előtt is megerősített házasságomból, három leánygyermekem született, akik öt gyönyörű egészséges unokával ajándékoztak meg.

Életpályám alatt, a sorkatonai szolgálat letelte után, továbbszolgáló katonaként, szolgálatot teljesítettem, 1984-ig. A rendszerváltás után, egyre nagyobb elhivatottságot éreztem arra, hogy valami maradandót alkossak abból, amit a családi fészekből magammal hoztam.

Feltétel nélküli Isten hitem és a történelmi nagyjaink cselekedetei arra  inspiráltak, hogy a vallások ismeretei alapján egy egyházközösséget hozzak létre, amelyet 20-25 éves időtartamban a fiatalok hitre és erkölcsre nevelésével töltöttem el. Így a  több éves hitéleti munkám alapján 2009. december hónapban egységbe forrva az általam vezetett egyesületi közösségre alapozva, az egyházunk regisztrálásra került. Ebben az időszakban, komoly egészségügyi problémáim is voltak, amelyek a hitbe fektetett energiáim, munkáim alapján teljesen megszüntek.

Az egyházunk alapcélja az, hogy tanításai révén a tudatosság egyre magasabb szintjeire segítse emelkedni tagjait anélkül,

hogy kötelezően előírt rítusokkal mechanikussá tenné a hit megélését.

Tekinthetjük ezt, az egyetlen, minden vallás legbensőbb lényegét jelentő tanítás újbóli megfogalmazásának, ami a mai idők embere számára született. A megfogalmazott gondolatok nem külső forrásból származnak, hanem, az egyházunk hitvallását tükrözik.

Az egyházunk tanításaiban a magyarság őstörténete során kikristályosodott elvek és felismerések jelentik az alapot, mindenekelőtt az a meggyőződés, hogy nemzetünk csak akkor szerezheti vissza régi dicsőségét, ha a feledés homályából a felszínre hozzuk a sajátos magyar népléleknek megfelelő autentikus ősvallásunkat, amely nem más, mint – Illyés Gyula szavaival élve jó akaratúnak bizonyult őseink tisztelete.

Ebben a törekvésünkben teljesen természetes módon

Boldog Asszonyunk védnöksége alá helyezzük magunkat. Mivel a keresztény hagyomány szerint Magyarország Mária Országa

Céljaink elérése érdekében egyházunk a magyarság ősi és tradicionális bölcsességeinek és tudásának a felkutatását,

megismerését, megtapasztalását és tanítását tartja legfőbb feladatának és lét-okának.
Egyházunk, a Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház,

amely magában foglal, minden keresztényi gondolkodást és keresztényi hitvallást.

Miben különbözik tehát a Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház a többi, Magyarországon jelenleg működő egyháztól?

Az alábbiakban megkíséreljük röviden összefoglalni!

1. Egyházunk a Szabadkeresztény Hitvallást követi, ami azt jelenti, hogy nem teszünk különbséget a keresztény hívők között aszerint, hogy mely felekezethez tartoznak.

2. Vallásunk alapjának az eredeti Bibliát tekintjük, annak értékeit valljuk, torzításoktól és hamisításoktól mentesen.

3. A Szabadkeresztény hitélet lényege az Istennel való lelki kapcsolattartás és ennek elősegítése. Szükség van természetesen bizonyos liturgikus elemekre, de a vallásnak ezek nem a lényegét, hanem a megerősítését, a vallás közösségteremtő erejét jelképezik.

4. A leghatározottabban elhatárolódunk minden olyan egyháztól, vallási csoporttól, mely az üzletet a hitélet elé helyezi, vagy éppen a vallásosságot üzleti tevékenységének elfedésére használja.

5. Valljuk, hogy az egyháznak szoros kapcsolatot kell ápolnia a társadalommal, segítenie kell az embereknek abban, hogy mindennapi életüket könnyebben, kevesebb gonddal élhessék. Egyházunk segítő szándékkal viszonyul hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt. Időseket gondoz, oktatási programot működtet, más egyházaknál kedvezőbb feltételekkel végez temetési, keresztelési szolgáltatást.

6. A Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház politikamentes. Elhatárolódik minden olyan törekvéstől, mely a keresztény vallást politikai eszmékkel,  mozgalmakkal kapcsolja össze.

7. A történelmi egyházakkal jó viszonyra, alkotó munkakapcsolatra törekszünk.

8. Valljuk, hogy erősíteni kell a magyarság nemzettudatát, a magyarságnak önmagában való hitét. Hisszük, hogy a magyarságnak történelmi és szakrális értelemben is küldetése van, s ezen küldetést együtt, a nemzet minden tagjával összefogva kell teljesíteni. Szeretnénk elmélyíteni a magyar lakosság kulturális, irodalmi-történelmi-művészeti ismereteit, hogy mindenki felismerhesse: a magyarság több ezer éves története során mily nagy mértékben járult hozzá az emberiség kultúrájának gyarapodásához. Tevékenységünkkel elő kívánjuk segíteni az egységes magyar nemzet erejének megszilárdítását és felemelését.

9. Elutasítunk minden olyan törekvést, mely az anyagot a szellem elé helyezi. Az ember gondolkodó, érző és hívő lény, anyagi viszonyai pusztán szellemi értékeinek kiteljesítését szolgálják.

10. A gyermek a nemzet és az emberiség jövője, záloga. Épp ezért hisszük, hogy minden embernek kötelessége a gyermekekről legjobb tudása szerint gondoskodni, olyan környezetet biztosítani, melyben a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődése a legoptimálisabb módon megy végbe.

11. Hitéletünket, tanításainkat, gyakorlatunkat messzemenően alkalmazni kívánjuk a 21. században tapasztalható viszonyokra. A folytonos változást a vallási-szellemi élet természetes állapotaként fogjuk fel. Híveink alkotó jellegű elképzeléseit a lehető legnagyobb rugalmassággal, ugyanakkor a hierarchia figyelembevételével kívánjuk megvalósítani.

12. Egy közösség csak akkor fejlődhet, csak akkor válhat mindig magasabbrendűvé, ha tagjai számára biztosítja a személyiségük kiteljesítését. Ennek szerves része a munka. Egyházunk tagja között szívesen látunk olyan személyeket, hívőket, akik tenni, dolgozni kívánnak a Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház érdekében. Ide tartozik például: szociális munka, oktatás, kommunikáció, egészséges életmód népszerűsítése, tagszervezés, anyagi támogatás stb.

      Taglétszámunk jelenleg : 31 281 Fő

A vallásunk célja az, hogy Isten és felebarát szeretete által lelkünket művelje,

érzéseinket nemesítse s Isten és az ember szolgálatára buzdítson.

Hitem szerint, a Szent Istváni Örökségünk lehet az egyetlen útmutatónk a

Magyarságunk felemelkedéséhez.

Együtt, Egymásért, egy jobb boldogabb Életért!

MKB (Forint) bankszámlaszám

Fény és Szeretet Keresztényegyház V. 1156 Budapest, Váci út 38. Magyarország

Számlaszám: 10300002 10645573 49020011

IBAN szám: HU19 1030 0002 1064 5573 4902 0011

SWIFT kód: MKKB HUHB

Köszönjük!

SEGÍTS , HOGY SEGÍTENI TUDJUNK!

(Az oldalunkon található képek, ikonok részét képezik Egyházunk szellemiségének, tanításainak, hitvallásának.) Egyfajta képes Bibliaként szolgálnak.

Minden vélemény számít!