Útvonal: Alapszabály

Alapszabály

FÉNY és SZERETET KERESZTÉNYEGYHÁZ VALLÁSI EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY-a

a 2012. 07.24. napján

4. sz. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET

Jelen Alapszabályt a Fény és Szeretet keresztényegyház vallási egyesülete,alapítója, aki a

2011. évi CCVI. Törvénya lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,

A Fény és Szeretet Szabad-keresztény egyház általános jogutódja,

az Alkotmányban biztosított lelkiismeret és vallásszabadság mindenkit megillető elidegeníthetetlen joguknál fogva, a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyesületekről szóló törvény alapján, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint fogadtam el, és egyben kijelentem, hogyakeresztényegyház vallási egyesülete,szervezet, vallási tevékenységét 2012. január 1-jétől a 2011. december 31-én hatályos belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti keretek között, változatlanul végzi.

I./

Általános rendelkezések

1./A keresztényegyház vallási egyesülete neve:

Fény és Szeretet keresztényegyház vallási egyesülete

2./A keresztényegyház vallási egyesülete székhelye:

9081. Győrújbarát. Hét Vezér u. 36.

3./Akeresztényegyház vallási egyesülete:

A Fény és Szeretet keresztényegyház vallási egyesülete, mint egyesület azonos hitelvet követő, vallásuk gyakorlása céljából önkormányzattal rendelkező szervezetet létrehozó személyek közössége, akik az alkotmányos joguk alapján vallásukat közösen kívánják gyakorolni, és akik a gyülekezet és a keresztény egyházakkal elválaszthatatlan egységet képviselnek a hitélet gyakorlásában, a hitvallását elfogadva ezen egyházhoz kívánnak tartozni.

Feladatunk:

 • az Isteni igazság megismertetése,
 • az Evangélium hirdetése,
 • a Krisztusi Szeretet továbbadása,
 • a Bibliai elvek, tanok oktatása, továbbadása, valamint
 • a keresztényi jellem kialakítása.

Valljuk, hogy Isten fiának megtestesülését, mint embert, Jézus Krisztusnak nevezzük. Valóságos Isten, valóságos Ember.

Az Egyház, egy szent egyetemes és apostoli s, az láthatatlan módon a maga alapítója Krisztus vezeti és szüntelenül védelmezi. (Egyház alkotmánya, 59.§)

Krisztus Urunk apostolait elküldte, hogy tanítsanak minden népet és őrizzék meg parancsait. (Egyház alkotmánya 59.§. E pontja)

II./

A keresztényegyház vallási egyesülete célja és tevékenysége

1./ A keresztényegyház vallási egyesülete célja:

 • Egy olyan keresztény társadalmi közösség egybeforrasztása, mely törekszik az egyetemes keresztény kultúra megújítására és annak terjesztésére,
 • Közösségben szolgálni egymás nézeteit a személy szabadsága, belső morális értékei és a folytonos teremtésre való vágy megőrzése érdekében,
 • Olyan karitatív tevékenység, mely az egyetemes szánalomszeretet jegyében motiválja az emberi kapcsolatteremtést,
 • Egyszersmind egy olyan önmegismerési folyamat hirdetése, melyben az ember magából kilépve találja meg saját arcát egy másikéban
 • Olyan tudatszerkezetet megváltoztató emberi teremtő tevékenység, mely nemcsak ennek a világnak a megerősítését, nemcsak a kultúrát jelenti, de a világ felszabadulását is a történelem végét, azaz Isten országának a létrehozását
 • Nemcsak a bűn levezeklése, nemcsak visszatérés az eredendő tisztasághoz, hanem az új világ teremtése a cél, melyben a szellemiség vívmánya lesz az igazság keresése és a felszabadult akarata,
 • Egy olyan keresztényvallású egyházállam létrehozása, melyben minden személy szent és sérthetetlen, és közös ügynek tekinti Isten országának eljövetelét, ahol az ember nem rabja az időnek, a szükségszerűségnek, a halálnak, a tudat illúziójának, ahol minden a szubjektivitás és a szellemiség vívmánya lesz az igazság keresése és a felszabadulás akarata.

Akeresztényegyház vallási egyesülete,céljai elérése érdekében tagjai, a tanításai iránt érdeklődőket az alábbiakra kívánja rávezetni, a keresés igényét elsősorban, de nem kizárólag az alábbiak felé kívánja irányítani:


1. Az emberiség egységének felismerése.

2. AFöld tisztán tartása és védelme.

3. Az emberi faj létezése értelmének felismerése.

4. Választ kapni arra: honnan jöttünk, mi itt a célunk, hová megyünk, kik vagyunk.
5. Az élet ciklikusságának, de végtelenségének felismerése.

6. Felismerni az emberi fájdalmak, problémák okait, ezáltal megszüntetni azokat.

7. Felismerni a sorsszerűséget, és a szabad akaratot, mint kozmikus alapelvet.

8. Felismerni Jézus Krisztus bölcsességében és filozófiájában az anyagi világ szükségszerűségét, de börtön voltát, majd az ebből való kijutás lehetőségét.

9. Mentális, emocionális és fizikális problémákkal, betegségekkel küzdő embertársaink segítése.

10. Az ima és a meditáció áldásának felismerése.

11. Ahalált, mint az élet részét elfogadni, és félelem nélkül átélni.

12. Felismerni, megtapasztalni, és megérteni az anyagi világ láthatatlan erőinek létezését, célját, majd alkalmassá válni a legyőzésükre.

13. Elhalt embertársaink (szellemtestvéreink) segítése, a halál pillanatától a szeretet fényébe való érkezésig.

14. Terek, épületek, emberek energetikai tisztítása, majd szeretettel való feltöltése.

15. Az emberiség ősi, és tradicionális bölcsességeinek és tudásának felkutatása, megismerése, megtapasztalása, és tanítása.

16. Az áldás, a szentelés és a keresztelés kegyének megértése, megtapasztalása és spirituális beavatással történő átadása.

17. Agyermekekkel, az elesettekkel való foglalkozás szükségszerűségének megértése, és művelése.

18. Minden ember egyenlő misztériumának megértése, megtapasztalása és elfogadása, ezáltal tisztelete, vagyis felismerni a létezés (Mindenség) egységét.

19. Apárkeresés, a szerelem, a házasság misztériumának megértése, megtapasztalása, ezáltal az áldás és csoda voltának élvezete.

20. Apárkapcsolat mint boldogság, béke és harmónia forrásának létrehozása és megőrzése.

21. Aházasságkötés előkészítése az egyházi papi rendtartás szerint.

22. Abűnt, a bűnösséget és büntetést, mint nem létező misztériumot felismerni és ezáltal önmagunk feloldását megvalósítani.

23. Az angyalok misztériumának megértése, megtapasztalása és életünkbe invokálása.

24. Az anyagi világot körbeölelő és átszövő asztrál és mentál világ megértése, megtapasztalása és uralása, a kozmikus lénnyé válás útjának lehetősége.

25. Aföldünkön létező energiák megismerése, megtapasztalása és ellenük való védekezés.

26. Tradicionális, alternatív módszerek tanítása, átadása és használata, melyeknek célja az egészség helyreállítása és megőrzése.

27. Agondolat teremtő erejének felismerése, mások negatív gondolatmintáinak feloldása, pozitív gondolatminták rögzítése.

28. Többszintű oktatási rendszer létrehozása a holisztikus, spirituális, ezoterikus és kozmikus szemléletmód átadása érdekében az egyházi vallás kultúra filozófiájának kibontása az emberiség közös bölcsességének megismerése, megőrzése és átadása révén, Jézus Krisztus, a Fény Fia, az Istenné vált ember, a tiszta szeretet hordozójának tanítása alapján és védnökségével.

2./ A keresztényegyház vallási egyesületetevékenysége:

A vallási egyesület legfőbb feladatának holisztikus világképének oktatását, terjesztését, és az arra rászorulók segítését tekinti. Ennek érdekében építi ki szervezetét, szervezi meg a hit elemeinek oktatását, alakítja ki a gondoskodás módszereit és intézményrendszerét.

Ennek megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • Közhasznú tevékenység
 • Hitéleti tevékenység
 • Lelki gondozás
 • Egyházi relikviák előállítása és forgalmazása
 • Közoktatás, bölcsődék, óvodák,iskolák,( - általános - közép és felsőfokú) létrehozása, működtetése, fenntartása.

oktatás, nevelő és ismeretterjesztő tevékenység,

 • Szabadidő tevékenység
 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, prevenció
 • Közéleti és társadalmi tevékenység
 • Gazdasági tevékenységű szervezetek létrehozása
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • Érdekképviseleti tevékenység
 • Környezetvédelem
 • Idősek gondozása, otthonaikban.

III./

A keresztényegyház vallási egyesülete, hitvallása

A keresztények nem különböznek sem otthonaikban, sem nyelvükben, sem szokásaikban.

Egységüket, a teljes szolidaritás, a tökéletes szeretet jelenti, mely minden keresztényegyházban, minden egyes keresztény között fenn áll. A keresztények hitvallásában, nincs nő, nincs férfi és gyermek, csak keresztény van. Egyformán gyógyítják a szegényeket, a betegeket. Lelkiismeretesen teljesítik állampolgári kötelezettségeiket. Minden keresztényegyházat, a tökéletes szolidaritás és szeretet vezényel.

A hit alapja az Istenben való egység létezésének a felismerése, az "amint fent, úgy lent" szervezőelve egyetemességének elfogadása, a "minden egy - egy minden" elvének befogadása, annak felismerése, hogy a dualitás világában az ember célja a transzcendens egység újbóli megvalósítása. Az Istennel való kapcsolat egyedi és egyéni, nem szabályozható és nem előírható, azt mindenkinek magának kell megélnie és megharcolnia.

A keresztényegyház vallási egyesületecélja az, hogy tanításai révén a tudatosság egyre magasabb szintjeire segítse emelkedni tagjait, anélkül, hogy kötelezően előírt rítusokkal mechanikussá tenné a hit megélését.

Akeresztényegyház vallási egyesületetovábbi célja ezért ennek érdekében a szolgálat, így a magasabb egyházi rendhez való felkészítés, az oda tartozás, egyben több kötelezettséggel is jár, a szolgálat egyre magasabb követelményeket támasztó szintjeit is jelenti. A keresztény vallások tanításaiban az emberiség történetének során kikristályosodott, de az egyes vallásokban a lokalitás és a specifikusság jelensége miatt hosszabb távon eltorzult elvek és felismerések jelentik az alapot, e tudás átadása révén az egyházak tagjainak saját tudatos önnevelő munkájuk révén kell a magasabb tudati állapotokat elérni és megszilárdítani, hogy ezáltal juthassanak közelebb saját középpontjukhoz, a bennük rejtező Istenhez.

A keresztényegyház vallási egyesületelegfontosabb működése ezért ez egyéni és a csoportos szinten megvalósuló tanítás, amely egyrészt a megismert általános transzcendens törvényszerűségek továbbadásán, másrészt a megtapasztalt személyes Isten élményének továbbadásán alapul, és amelyre a vallási egyesületünk tagjainak heti tanításán kerül sor, melyeket a vallási egyesületünk vezető tagjai vezetnek, mintegy katalizálva, kiszolgálva, felerősítve a tagokban zajló lelki folyamatokat, melyeket aztán a személyes megbeszélések segítenek tovább.

A keresztényegyház vallási egyesülete,hittételeinek rövid kivonata, a tagok hitvallása:

 1. Hisszük, hogy az emberi élet célja a test-lélek-szellem hármassága harmóniájának elérése, s ezáltal a magasabb világokkal, az Istennel való találkozás előkészítése, illetve megélése,
  1. hisszük, hogy a jelenkor embere letért spirituális fejlődése kijelölt útjáról, megbontva ezzel a hármasság harmóniáját, következésképp előidézve egyéni szinten a különféle testi-lelki-szellemi betegségeket, társadalmi szinten pedig a nyílt - emberek vagy a természet egyensúlya elleni - erőszak formáit, a szociális feszültségeket, és a közvetlenül tapasztalható anyagi világon túli valóság tagadását vagy semmibevételét hirdető ideológiák és magatartási formák térnyerését,
  2. hisszük, hogy ezek az egyéni és társadalmi szinten jelentkező diszfunkciók kiküszöbölhetőek, minden ember visszavezethető a számára kijelölt spirituális fejlődési útra,
  3. hisszük, hogy a vallástól, mint a magasabb tudatra ébredés szükségszerű eszközétől, módszerétől vagy e magasabb tudati állapot természetes megnyilvánulási formájától nem lehet eltekinteni e diszfunkciók kiküszöbölése során,
  4. hisszük, hogy csak a spirituális értelemben egész - séges, a hármasság harmóniájában elő ember képes önmagára és környezetére pozitív hatást gyakorolni, ezáltal a fizikai világ egészét jobbá és élhetőbbé tenni,
  5. hisszük, hogy az előzőekben felsorolt felismerések alapján a vallási egyesület eszközeivel és lehetőségei révén minél szélesebb körben meg kell ismertetni, terjeszteni kell a fizikai valóságon túlmutató spirituális ismereteket és ezáltal minél több ember számára kell lehetővé tenni a test-lélek-szellem hármassága egész-ségének, harmóniájának helyre állítását.
  6. A fenti hittételeket az egyesületünkbe tartozó személyek által vezetett szertartások, tanítások, tisztítások során, valamint az egyesületünk tagjainak mindennapi életében mutatott személyes példája, a hittételek megélése révén kell gyakorolni.

IV./

A keresztényegyház vallási egyesülete, tagsági viszonya.


1./ A keresztényegyház vallási egyesületetagja lehet

Bármely olyan természetes személy, aki szabad akaratából úgy dönt, hogy elfogadja a keresztényegyház vallási egyesülete,alapelveit, hittételeit.

Tag lehet továbbá minden olyan, nem természetes személy tagok, aki a vallási egyesület céljait elfogadja, hitéleti tevékenységét támogatja és az Isten országáért való munkálkodást, elősegíti.

A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával, a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze a Főpap, szentesített áldásának elnyerésével és az általa vezetett tagi névjegyzékbe való bevezetéssel jön létre.

A tag bármely más egyháznak is tagja lehet.

Az alapítói, egyszáz fő tagi létszám, jelenleg 31450 fő,(amely folyamatosan növekszik)

2./ A tagsági viszony megszűnik:

A tag halálával.

A tag lemondásával(a keresztényegyház vallási egyesületét a tag, szabad akaratából írásbeli bejelentéssel bármikor elhagyhatja.)

A tag kizárásával, amelyről a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, a Főpap jogosult dönteni, abban az esetben, ha a tag

 • a keresztényegyház vallási egyesülete érdekeivel ellentétes tevékenységet folytat, különösen, ha az alapszabály rendelkezéseit megszegi, vagy a vallási egyesületünk céljainak elérését akadályozza,
 • egyéb okból a tagságra méltánytalanná válik.

Nem természetes személy tag, tagsági jogviszonya akkor szűnik meg, ha a taggá válás feltételeinek a jogutód szervezet nem felel meg.

3./ Jogorvoslati lehetőség:

A tag kizárásáról szóló, a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, a Főpap által hozott határozata ellen, a tag, a kézhezvételtől számított 30. napon belül fellebbezéssel élhet a Főpapi tanácshoz, amely a fellebbezés tárgyában, 30 napon belül dönteni köteles.

Minden egyéb esetben, a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók

V./

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

1./ A keresztényegyház vallási egyesülete tagjainak jogai:

 • jogosultak a keresztényegyház vallási egyesületeáltal szervezett és tartott vallási szertartásokon, eseményeken, összejöveteleken és rendezvényeken részt venni,
 • jogosultak a keresztényegyház vallási egyesületetagjainak gyűlésén részt venni, ott tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkeznek,
 • választhatók, illetve kinevezhetők a keresztényegyház vallási egyesülete tisztségekre,
 • jogosultak javaslatokat tenni a keresztényegyház vallási egyesületet érintő bármely ügyben,
 • jogosultak a keresztényegyház vallási egyesületerészéről a tagjainak nyújtott támogatásokból részesedni,
 • megilletik őket a keresztényegyház vallási egyesületeáltal tagjainak biztosított kedvezmények, szolgáltatások,
 • jogosultak igénybe venni a keresztényegyház vallási egyesülete,létesítményeket és szolgáltatásokat a meghatározott díj fejében,
 • jogosultak a keresztényegyház vallási egyesületetadományokkal és más formában, pénzzel, illetve természetben támogatni,
 • jogosultak mindenkori kilépésre a keresztényegyház vallási egyesületekötelékeiből,
 • jogosultak a hitelvek terjesztésére, új tagok ajánlására.

2./ A keresztényegyház vallási egyesülete, tagjainak kötelezettségei:

 • kötelesek a keresztényegyház vallási egyesülete,céljainak megvalósításában legjobb tudása szerint, az alapszabály rendelkezéseinek betartásával közreműködni,
 • kötelesek a keresztényegyház vallási egyesülete,elöljáróit tisztelni,
 • kötelesek a vállalt feladat és szolgálat lelkiismeretes végzésére,
 • kötelesek a keresztényegyház vallási egyesülete,értékeinek és vagyonának megőrzésére és annak gyarapítására
 •  

VI./

A keresztényegyház vallási egyesülete, szervezete, működése, megszűnése.

A keresztényegyház vallási egyesülete, szervezete:

1./ A keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkész, a Főpap első számú vezető.

- Főtanító,

- Főpap és

- Főpásztor.

A keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, Főpapja irányítja a keresztényegyház vallási egyesülete működését, képviseli a keresztényegyház vallási egyesületet harmadik személy(ek) előtt, önálló aláírási joggal rendelkezik, gondoskodik akeresztényegyház vallási egyesülete, szabályszerű működéséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat, jogosult utalványozásra.

Továbbá hatáskörébe tartozik,

- az alapszabály módosítása,

- keresztényegyház vallási egyesületében a Főpapi tanács tisztségeit betöltő személyek

kiválasztása,

- az éves költségvetés elfogadása, pénzügyi elszámolás jóváhagyása,

- egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének az elhatározása.

Olyan esetekben, amelyekben az egyházi élettel összefüggő gazdasági és irányítási kérdések merülnek fel, igénybe veheti a Főpapi tanács véleményét, javaslatát.

A továbbiakban, ha a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, Főpapja halála esetén a tisztsége megszűnik,a helyére, az a személy kerül, akit a Főpapi tanács jelöl, a felkérést elfogadja, és a személyére vonatkozóan Ptk. 62.§.(5) szerint nem állnak fenn kizáró okok.

Ebben az esetben, a kinevezése a Főpapi tanács jóváhagyásával kerül, elfogadásra.

Minden más esetben, a keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója vezető lelkésze, Főpapja, az új vezető lelkészét, Főpapját saját maga választja ki, szenteli fel, és iktatja be hivatalába.

A keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, Főpapja akadályoztatása esetén, egyházfő helyettes, Főpap helyettes (lelkész),jogosult és kötelezett a vezető lelkész, a Főpap, jogai és kötelezettségei teljesítésére, gyakorlására, kivéve

- az áldásadás,

- a temetés,

- az esketés,

- a keresztelés és a

- beavatás.

2. Akeresztényegyház vallási egyesülete, legfőbb szerve a tagok gyűlése, amely a tagok összessége.

A tagok gyűlésén, akeresztényegyház vallási egyesülete, minden tagja részt vehet.

A tagok gyűlését a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, Főpapja, a tagok gyűlése előtt legalább 15 nappal hívja össze, meghívó küldésével, vagy a médián keresztül.

A meghívóban szerepeltetni kell a taggyűlés időpontját, tárgyát, a határozathozatali feltételeket, amely 50%+ 1 fő, továbbá a távolmaradás esetére a távolmaradásból keletkező jogvesztő, vagy joghátrányos döntéseket.

Továbbá, a határozathozatali képtelenség esetére elő kell írni az aznapi taggyűlés megismétlésének időpontját, amelyet fél órán belül meg kell ismételni, változatlan napirendi pontokkal. Ebben az esetben a jelenlévő tagok szótöbbsége, szavazata, elegendő a határozathozatalhoz, amely a távol maradottak részére is a hatályos döntések elfogadást teszi kötelezővé.

A keresztényegyház vallási egyesületi tagok jelenlétükkel, javaslatokat tehetnek akeresztényegyház vallásiegyesület életével összefüggő kérdésekben és esetleges módosításokban is.

A tagok gyűlése határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A tagok gyűlésének tisztségviselőit, a keresztényegyház vallási egyesülete, a vezető lelkésze, a Főpap, valamint, az általa jelölt, (majd megválasztott) Főpapi tanácstagok és a tagok gyűlése által elfogadott levezető elnök alkotja. A tagok gyűlése két jegyzőkönyv-hitelesítőt is választ a levezető elnök javaslatára.

A tagok gyűlésén, a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze, Főpapja által javasolt tagokból kerülnek megválasztásra, azok a személyek, amelyek a Főpapi tanácstagi megbízást határozatlan időtartamra elfogadják, ha velük szemben a Ptk. 62.§.(5) szerint nem állnak fenn kizáró okok.

3.Főpapi tanács, az a szervezet, amely a tagok gyűlésén javaslattal és határozathozatali előterjesztéssel bír, az elfogadott határozatokat, előterjeszti a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze Főpapja részére jóváhagyás végett, amely aláírás után lép hatályba.

Ez a háromtagú Főpapi tanács képviseli és gyakorolja a tagok jogait, a tagok gyűlése időpontjain kívül.

Tisztségüket, a keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkésze, a Főpap nevezi meg,

- egyházfő helyettes, Főpap helyettes (lelkész)

- közéleti, társadalmi képviseletet ellátó (lelkész)

- hitéletet szervező, kiadványokat szerkesztő és terjesztő (lelkész)

Feladatukat a keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkésze, a Főpap, megbízó levélben rögzítettek alapján határozza meg.

A keresztényegyház vallási egyesületében,az alapító, vezető lelkész, a Főpap nem tagja a Főpapi tanácsnak.

4.Akeresztényegyház vallási egyesülete, ügyintézői és ügyviteli feladatait ellátó személyek, alkalmazottak azok a tagok lehetnek, amelyek a Ptk. 62.§.(5) bekezdése szerint:

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozza, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

5./ A keresztényegyház vallási egyesülete, megszűnése:A Ptk. 64.§ -ban előírtak szerint, ha

 • a legfőbb szerve a saját feloszlásáról határoz,
 • egyházzá történő átminősüléssel,
 • a vallási egyesületünk egy másik vallási egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)
 • más, törvényben szereplő ok bekövetkeztével.(fizetésképtelenség megállapítása esetén, vagy törvényességi ellenőrzési eljárás esetén, ha a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését.)

VII./

A keresztényegyház vallási egyesülete, gazdálkodása

1./ A keresztényegyház vallási egyesülete, bevételei:

A keresztényegyház vallási egyesülete, bevételei az adományokból, állami támogatásokból, valamint nem egyesületi tagok, természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból, támogatásaiból állnak. A keresztényegyház vallási egyesülete, minden tagja, anyagi helyzete és szabad döntése alapján támogathatja az egyesület működését.

A keresztényegyház vallási egyesülete:

- adományokat gyűjt.

- támogatásokat fogad el, (magánszemélyektől, vállalatoktól, az államtól)

- bevételével céljai érdekében gazdálkodik, pénzét befekteti, vállalkozási tevékenységet

folytat.

- vállalkozási tevékenységet, közhasznú és hitéleti céljai, feladatai megvalósítására,

fenntartási, működési és ügyviteli költségei fedezetére végzi.

- vagyona oszthatatlan, a tagság megszűnése esetén, a tagok semmilyen visszatérítésre nem

jogosultak.

A keresztényegyház vallási egyesülete, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alkalmazásában 2012-ben egyháznak minősül, azzal, hogy a technikai száma 2012. május 20-án megszűnik, ezáltal 2013-ban az adószámára gyűjthet felajánlásokat, civil szervezetként.

2./ A keresztényegyház vallási egyesülete, vagyona, gazdálkodása és gazdasági képviseleti joggyakorlata:

(1) A keresztényegyház vallási egyesülete, vagyona:

A keresztényegyház vallási egyesülete, jelenlegi vagyona, eszközei, használati tárgyai és valamennyi egyéb berendezése, az általános jogelőd, a Fény és Szeretet Szabad-keresztény Egyház tulajdonában voltak, amelyek adományokból és egyéb vásárlásokból származó eszközöket foglalja magában.

(2) A keresztényegyház vallási egyesülete, gazdálkodása:

Az egyesület a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet folytathat, a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint, vállalatot alapíthat, továbbá gazdasági társaságokat hozhat létre. illetőleg abban részt vehet.

A keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkésze, a Főpapja, jogosult a keresztényegyház vallási egyesülete nevében szerződéseket kötni, a keresztényegyház vallási egyesületet gazdasági tevékenysége során képviselni, akadályoztatása esetén az általános helyettese jogosult mindezen esetekben eljárni.

(3) A keresztényegyház vallási egyesülete, gazdasági képviseleti joggyakorlata:

A gazdálkodását a mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a keresztényegyház vallási egyesülete szabályzatai szerint végzi és köteles végezni.

A keresztényegyház vallási egyesületefő bankszámlája feletti rendelkezési jog kizárólag a keresztényegyház vallási egyesülete, alapítóját, vezető lelkészét, a Főpapot illeti meg, kivéve akadályoztatása esetére kinevezett helyettesét.

Egyéb, akeresztényegyház vallási egyesületéhez tartozó egységekben, intézményekben, gazdálkodó szervezeteknél, a mindenkori kinevezett vezető, jogosult bankszámlát kezelni, amelyet akeresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkésze, a Főpap, megbízó levél alapján az egység vezetőjének biztosít, a pénzkezelési szabályzat szigorú betartása ésaszoros elszámolás mellett.

VIII./

Záró rendelkezések

A jelen egységes szerkezetű módosított tartalmú alapszabályban, a nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szóló 1959.évi IV. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Alulírott, Márku János András, mint a Fény és Szeretet keresztényegyház vallási egyesülete, alapítója, vezető lelkésze, Főpapja igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére, módosítására a létesítő okirat valamennyi pontjának változása adott okot.

Debrecen, 2012. július 24. napján.

Márku János András

Fény és Szeretet

Keresztényegyház vallási egyesülete,

alapítója, vezető lelkésze Főpap